تدوین و اجرای کمپین تبلیغاتی

۹ مرحله اجرایی ...

به کلیه فعالیت هایی که در خصوص عملیات طراحی شده برای تبلیغ کردن یک صنعت یا کالاهای مربوط به آن ...
جستجو

تدوین و اجرای کمپین تبلیغاتی